2016. augusztus 29. hétfő

2016.08.28 21:35

2016. augusztus 29. hét­fő

 

„Ti­te­ket, akik egy­kor Is­ten­tõl el­ide­ge­ned­tetek, és el­len­sé­ges gon­dol­ko­zá­sú­ak vol­ta­tok go­nosz cse­le­ke­de­te­i­tek mi­att, Krisz­tus most meg­bé­kél­te­tett em­be­ri tes­té­ben, ha­lá­la ál­tal.”

(Kolossé 1,21–22)

 

Saj­nos so­kan él­nek ha­rag­ban még csa­lá­don be­lül is. Mind­ez tü­kör­ként mu­tat­ja, hogy bé­két­len­ség ural­ko­dik fe­let­tünk. Ezt fel­ol­da­ni csak Jé­zus ér­tünk adott ha­lá­lá­nak el­fo­ga­dá­sá­ban le­het. Csak az tud meg­bo­csá­ta­ni és meg­bé­kül­ni, aki már meg­ta­pasz­tal­ta, hogy Is­ten ne­ki is meg­bo­csá­tott. Az õ sze­re­te­te irán­tunk erõ­sebb volt, mint a ha­lál­tól va­ló fé­lel­me. Ér­tünk ment a ha­lál­ba, hogy élet­be vi­hes­sen. – Uram, se­gíts meg­ér­te­nem, amit ér­tem tet­tél, hogy meg­ért­hes­sem má­sok nyo­mo­rú­sá­gát, és tud­jak meg­bé­kél­ni ve­lük ál­ta­lad!

 

A nap éneke:

Ó NÉZD A GOLGOTÁT

 

Ó NÉZD A GOLGOTÁT