2016. augusztus 28. vasárnap

2016.08.27 21:47

2016. augusztus 28. va­sár­nap

 

„Ami­kor a nép ve­ze­tõi lát­ták, hogy mi­lyen bát­ran be­szél Pé­ter és Já­nos, és fel­fog­ták, hogy õk írás­tu­dat­lan és is­ko­lá­zat­lan em­be­rek, el­cso­dál­koz­tak. Fel is is­mer­ték õket, hogy Jé­zus­sal vol­tak.”

(Ap­Csel 4,13)

 

Azt szok­ták mon­da­ni, hogy az em­ber ru­há­za­ta, vi­sel­ke­dé­se, ke­ze és ar­ca sok min­dent el­árul róla. Min­ket, ke­resz­té­nye­ket pe­dig kü­lö­nö­sen is el­árul a be­szé­dünk. Ami a szá­jon ki­jön, az a szív­bõl jön. Jé­zus­ról be­szél­ni nem ta­nult­ság kér­dé­se, ha­nem a szív kér­dé­se. In­dul­junk er­re a mai nap­ra az­zal a fo­hásszal, hogy sze­ret­nénk, ha raj­tunk és ben­nünk fel­is­mer­nék, hogy Meg­vál­tónk­hoz tar­to­zunk, és es­te tud­junk majd há­lát ad­ni ér­te, ha ezt ma meg­él­het­tük. – Uram, add, hogy fel­is­mer­jék ál­ta­lam a te han­go­dat, cse­le­ke­de­te­i­det, és hogy hoz­zád tar­to­zom!

 

A nap éneke:

SZELÍD SZEMED ÚR JÉZUS

 

SZELÍD SZEMED ÚR JÉZUS