2016. augusztus 27. szombat

2016.08.26 21:30

2016. augusztus 27. szom­bat

 

„Van-e kõ­szik­la Is­te­nün­kön kí­vül?”

(Zsoltárok 18,32b)

 

Az em­ber biz­tos pon­tot, ka­pasz­ko­dót ke­res az éle­té­ben, mint a hegy­má­szó a szik­lán, pon­tot, aho­vá be­ver­he­ti a szö­get, és hoz­zá­rög­zít­he­ti a kö­te­let. Er­re vá­gyunk mind­annyi­an. Az em­ber leg­na­gyobb el­ke­se­re­dé­se ab­ból fa­kad, hogy bi­zony­ta­lan, be­lát­ha­tat­lan a jö­võ­je, ke­vés vagy nincs biz­tos pont. Ezt na­gyon so­kan ér­zik ma­nap­ság. Egyet­len re­mé­nyünk, ha nem a po­li­ti­ku­sok ígér­ge­té­se­i­ben és a ma­gunk ere­jé­ben bí­zunk, ha­nem vissza­té­rünk ah­hoz az Is­ten­hez, aki éle­tünk kõ­szik­lá­já­vá sze­ret­ne vál­ni, aki­re szik­la­ként épí­te­ni le­het, és aki a Jé­zust meg­ta­ga­dó Pé­ter­bõl is kõ­szik­lát for­mált.

 

A nap gondolata:

PÉTER A KŐSZIKLA

 

PÉTER A KŐSZIKLA