2016. augusztus 26. péntek

2016.08.25 22:26

2016. augusztus 26. pén­tek

 

„Aki hû a ke­ve­sen, a so­kon is hû az.”

(Lukács 16,10)

 

A mai em­ber nem be­csü­li a ke­ve­set, rög­tön sok­ra vá­gyunk. A sok pe­dig ke­véllyé, má­mo­ros­sá, meg­gon­do­lat­lan­ná te­szi az em­bert, így nagy a hût­len­ség koc­ká­za­ta. Fõ­leg, ha a so­kért nem is dol­goz­tunk meg, ha­nem kap­tuk, eset­leg örö­köl­tük. Szü­lõk pa­nasz­kod­nak ma­nap­ság, hogy a gyer­me­ke­ik­nek össze­spó­rolt örök­sé­get – sok­szor egy élet mun­ká­ját – az utó­dok nem ér­té­ke­lik, lát­vá­nyo­san el­té­ko­zol­ják. Is­ten elõ­ször ke­ve­set bíz ránk, pró­bá­ra te­szi hi­tün­ket, las­san al­kal­mas­sá for­mál min­ket, hogy meg­áll­va a ke­vé­sen, a sok, az üd­vös­ség is a mi­énk le­gyen.

 

A nap éneke:

ÁLDOTT AZ ÚR

 

ÁLDOTT AZ ÚR