2016. augusztus 25. csütörtök

2016.08.24 21:56

2016. augusztus 25. csü­tör­tök

 

„Ki­tar­tó­an részt vet­tek az apos­to­li ta­ní­tás­ban, a kö­zös­ség­ben, a ke­nyér meg­tö­ré­sé­ben és az imád­ko­zás­ban.”

(Ap­Csel 2,42)

 

Fon­tos meg­ta­ní­ta­ni azo­kat az is­mer­te­tõ­je­le­ket, ame­lyek­rõl az el­sõ ke­resz­té­nyek fel­is­mer­he­tõk vol­tak. A Ró­mai Bi­ro­da­lom ke­gyet­len, rab­szol­ga­tar­tó vi­lá­gá­ban az egy­más irán­ti sze­re­tet volt a leg­lát­vá­nyo­sabb is­mer­te­tõ­je­lük. Va­la­mint az, hogy együtt hall­gat­ták az igét, imád­koz­tak, úr­va­cso­rai és va­gyon­kö­zös­ség­ben vol­tak egy­más­sal. Út­mu­ta­tás szá­munk­ra ez az ige­vers. Az egy­ház meg­ma­ra­dá­sa és misszi­ó­ja rej­lik eb­ben a mon­dat­ban: a mai, egy­re em­ber­te­le­nebb, sze­ku­la­ri­zált vi­lág­ban új­ra így él­jék meg hi­tü­ket a ke­resz­té­nyek. Higgyük el, hogy a te­rem­tett vi­lág ma is só­vá­rog­va vár­ja az Is­ten fi­a­i­nak meg­je­le­né­sét (Róm 8,19).

 

A nap éneke:

JÓ PÁSZTOROM AZ ÜDVÖZÍTŐ

 

JÓ PÁSZTOROM AZ ÜDVÖZÍTŐ