2016. augusztus 23. kedd

2016.08.22 21:32

2016. augusztus 23. kedd

 

„Szánt­sa­tok föl új szán­tó­föl­det, mert ide­je, hogy ke­res­sé­tek az Urat.”

(Hóseás 10,12b)

 

Ré­gen a föld­mû­ve­lõ em­ber tud­ta, pi­hen­tet­ni kell a szán­tó­föl­det, hogy új­ra vissza­nyer­je ter­mõ­ké­pes­sé­gét. Ez­alatt be­nö­vi a gyom, és az ap­ró ál­la­tok is bir­tok­ba ve­szik. De a leg­ter­mé­ke­nyebb föld, új kez­det még­is ak­kor van, ami­kor az em­ber a ter­mé­szet­bõl tel­je­sen új te­rü­le­tet vesz bir­tok­ba. Fel­szánt egy me­zõt, vagy ép­pen er­dõ­bõl ha­sít ki ter­mõ­te­rü­le­tet. A pró­fé­ta va­la­mi ilyes­mi­re utal, ami­kor azt ké­ri, hogy kezd­jünk tel­je­sen újat az éle­tünk­ben. Ne a ré­gi, gyo­mos ta­la­jon pró­bál­juk ter­mõ­vé ten­ni éle­tün­ket! Mert Is­ten ál­dást ígér a meg­té­rõk­nek.

 

A nap éneke:

SZÁNTS BENNEM ÚJ UGART

 

SZÁNTS BENNEM ÚJ UGART