2016. augusztus 21. vasárnap

2016.08.20 21:44

2016. augusztus 21. va­sár­nap

 

„Ezt mond­ta Is­ten: Szi­vár­vány­íve­met he­lye­zem a fel­hõk­re, az lesz a je­le a szö­vet­ség­nek, me­lyet én a vi­lág­gal kö­tök.” 

(1.Mózes 9,13)

 

Az özön­víz tör­té­ne­te után ol­vas­ha­tó ez a mon­dat a Szent­írás­ban. Is­ten – lát­va a nagy pusz­tí­tást – szi­vár­ványt he­lyez az ég­re, amely õt fi­gyel­mez­te­ti a szö­vet­ség­re. Ar­ra, hogy töb­bé nem fog­ja özön­víz­zel el­pusz­tí­ta­ni a föl­det. Nyá­ron több­ször is lát­tam szi­vár­ványt az égen. Ilyen­kor min­dig eszem­be jut ez a bib­li­ai tör­té­net. És nem azért, mert ígé­re­tet kap­tunk, hogy nem lesz töb­bé özön­víz, ha­nem in­kább azért, mert ahol meg­nö­vek­szik a bûn, ott még in­kább ki­árad a ke­gye­lem (Róm 5,20). Ta­lán eze­ket a ke­gye­lem­tel­jes na­po­kat él­jük ma­nap­ság?

 

A nap éneke:

TARTS MEG URAM

 

TARTS MEG URAM