2016. augusztus 20. szombat

2016.08.19 21:57

2016. augusztus 20. szom­bat

 

Jé­zus így szólt: „Add el min­den va­gyo­no­dat, oszd szét a sze­gé­nyek­nek, és kin­csed lesz a menny­ben; az­után jöjj, és kö­vess en­gem.”

(Lukács 18,22)

 

Jé­zus éle­te te­lis-te­le van olyan mon­da­tok­kal, je­le­ne­tek­kel, ame­lye­ket sze­re­tünk jel­ké­pe­sen értelmezni. Ahogy ha­lad elõ­re a vi­lág, ahogy egy­re sza­bad­el­vûbb lesz a tár­sa­da­lom és az egy­ház, egy­re több iga­zán ke­mény és fel­rá­zó mon­dat vá­lik számunkra se­ké­lyes­sé és lé­nyeg­te­len­né. Így va­gyunk a gaz­dag if­jú tör­té­ne­té­vel. Könnyen le­szûr­jük a ta­nul­sá­got. Ez a tör­té­net a gaz­da­gok­ról szól, és kész. Hol­ott Jé­zus nekünk is mond­ja eze­ket a sza­va­kat.

 

A nap éneke:

JÉZUSSAL JÁROK ÚTAMON

 

JÉZUSSAL JÁROK ÚTAMON