2016. augusztus 2. kedd

2016.08.01 21:51

2016. augusztus 2. kedd

 

„Aki ta­kar­gat­ja vét­ke­it, an­nak nem lesz jó vé­ge, aki pe­dig meg­vall­ja és el­hagy­ja, az ir­gal­mat nyer.”

(Példabeszédek 28,13)

 

A bûn bûnt szül, a ha­zug­ság pe­dig ha­zug­sá­got. Hány­szor le­het­tünk már ta­núi en­nek. Aki a bûnt újabb bûn­nel akar­ja meg­ol­da­ni és a ha­zug­sá­got ha­zug­ság­gal el­fed­ni, az egy „ör­dö­gi kör­be” lép be, ahon­nan nincs ki­út. Hi­szen a vég­te­len­sé­gig hat­vá­nyo­zó­dik a bûn és a ha­zug­ság. Mai igénk a meg­ol­dást ad­ja meg. Igen, ki le­het eb­bõl lép­ni. Aki meg­vall­ja és el­hagy­ja bû­nét, vét­ke­it, az ir­gal­mat nyer. Mi­cso­da evan­gé­li­um, hogy ne­künk nem kell gör­get­nünk ma­gunk elõtt bû­ne­ink és ha­zug­sá­ga­ink kö­vet­kez­mé­nye­it, ha­nem le­te­het­jük Jé­zus elé, aki­nél ir­gal­mat ta­lá­lunk!

 

A nap éneke:

MINT ÉDES DALLAMÁR

 

MINT ÉDES DALLAMÁR