2016. augusztus 19. péntek

2016.08.18 22:02

2016. augusztus 19. pén­tek

 

„Vá­rom és re­mé­lem, hogy sem­mi­ben sem fo­gok szé­gyent val­la­ni, ha­nem mint min­den­kor, úgy most is Krisz­tust egé­szen nyíl­tan fog­ják ma­gasz­tal­ni énér­tem, akár élet­ben ma­ra­dok, akár meg­ha­lok.”

(Filippi 1,20)

 

A ke­resz­tény hit leg­szebb és leg­fel­eme­lõbb pil­la­na­ta, ami­kor meg­él­het­jük az „egé­szen nyílt ma­gasz­ta­lás” ér­zé­sét. Azt az ér­zést, ami­kor az em­ber meg­sza­ba­dul min­den kö­tött­ség­tõl, min­den tes­ti, lel­ki bék­lyó­tól, és ön­fe­led­ten tud az Úr Is­ten­nek há­lát ad­ni. Ezek­ben a pil­la­na­tok­ban tu­dunk a leg­kö­ze­lebb ke­rül­ni Is­ten­hez.

 

A nap éneke:

KI TUDJA MENNYI

 

KI TUDJA MENNYI