2016. augusztus 18. csütörtök

2016.08.17 21:42

2016. augusztus 18. csü­tör­tök

 

„A tu­dat­lan­ság idõ­sza­ka­it ugyan el­néz­te Is­ten, de most azt hir­de­ti az em­be­rek­nek, hogy min­den­ki min­de­nütt tér­jen meg.”

(Ap­Csel 17,30)

 

Meg kell tér­ni! – mond­ta Pál. Az athé­ni em­be­rek áll­tak és néz­tek, majd a leg­töb­ben ott­hagy­ták õt. Mert ön­ma­gá­ban a fel­szó­lí­tás még nem se­gít. A „térj meg” ön­ma­gá­ban csak üres frá­zis, az Is­ten nél­kü­li em­ber­nek sem­mit sem mond. Az Úr Is­ten Szent­lel­ké­vel együtt azon­ban va­la­mi egé­szen cso­dá­la­tos tar­tal­mat nyer. Olyat, ami a bû­nös szí­vün­ket Krisz­tus fe­lé ve­ze­ti.

 

A nap éneke:

VAN-E MÁR FEHÉR RUHÁD?

 

VAN-E MÁR FEHÉR RUHÁD?