2016. augusztus 17. szerda

2016.08.16 21:52

2016. augusztus 17. szer­da

 

„Ha en­ge­del­me­sen hall­gatsz az Úr­nak, Is­te­ned­nek a sza­vá­ra, ál­dott le­szel jár­tod­ban-kel­ted­ben.”

(5.Mózes 28,1.6)

 

Ke­gyet­le­nül ne­héz a mai vi­lág­ban hall­gat­ni az Úr­ra. Ne­héz, mert min­den fe­lõl zaj, moraj­lás, hang­za­var ve­szi körül bennünket, és egy­re ne­he­zebb Is­ten be­szé­dét meg­hal­la­nunk. Pe­dig mi­lyen nagy szük­ség len­ne rá! Mi­lyen nagy szük­ség len­ne arra, hogy mindennap leg­alább csak egy fél órá­n át csend­ben legyünk, és az Úr Is­ten­re fi­gyeljünk. Te­le­fon, té­vé, szá­mí­tó­gép nél­kül. Ez ne legyen számunkra el­kép­zel­he­tet­len!

 

A nap éneke:

AZ ÚR AZ OLTALMAM

 

AZ ÚR AZ OLTALMAM