2016. augusztus 15. hétfő

2016.08.14 21:35

2016. augusztus 15. hét­fő

 

„Egy­más iránt va­la­mennyi­en le­gye­tek alá­za­to­sak, mert az Is­ten a gõ­gö­sök­nek el­len­áll, az alá­za­to­sak­nak pe­dig ke­gyel­met ad.”

(1.Péter 5,5)

 

A hit­re ju­tott em­ber el­sõ pró­bá­ja az alá­za­tos­ság. Gyak­ran érez­zük té­ve­sen úgy, hogy az Is­ten ke­gyel­mé­bõl meg­ka­pott hit nem is annyi­ra az õ érdeme, ha­nem sok­kal in­kább a miénk. Mi­ért is len­ne más­ként? Hisz min­den­hol azt hall­juk, va­ló­sítsd meg ön­ma­gad. Le­gyél te az éle­ted irá­nyí­tó­ja. In­nen már csak egy lé­pés a gyak­ran hal­lott mon­dat: le­gyél te magad hi­ted ala­kí­tó­ja. Ne­héz alá­za­tos­nak ma­rad­ni és ki­mon­da­ni: Is­te­nem, min­den a te ér­de­med, nél­kü­led csak a bûn mély­sé­gé­ben szen­ve­dek.

 

A nap éneke:

BŰNBÁNÓ SZÍVEMET

 

BŰNBÁNÓ SZÍVEMET