2016. augusztus 14. vasárnap

2016.08.13 21:40

2016. augusztus 14. va­sár­nap

 

„Krisz­tust hir­det­jük, mi­köz­ben min­den em­bert tel­jes böl­cses­ség­gel in­tünk és ta­ní­tunk, hogy min­den em­bert tö­ké­le­tes­sé te­gyünk a Krisz­tus­ban.”

(Kolossé 1,28)

 

Mi­lyen jó len­ne, ha nem­csak egy nö­vényt vagy egy ál­lat­fajt, ha­nem egy-egy fo­gal­mat is vé­det­té le­het­ne nyil­vá­ní­ta­ni! Ha ez le­he­tõ­vé vál­na, én a böl­cses­ség szót ten­ném az­zá. Mert ke­se­rû lát­ni a sok bölcs­nek mon­dott okos­ko­dást, a sok bölcs­nek mon­dott esz­te­len­sé­get, a sok bölcs­nek mon­dott böl­csel­ke­dést, me­lyek el­ér­ték­te­le­ní­tik éle­tün­ket, hi­tün­ket. Vé­de­ni kell a böl­cses­sé­get. Hogy mi­nél töb­ben tö­ké­le­tes­sé le­hes­sünk Krisz­tus­ban.

 

A nap éneke:

ÚJ SZÖVETSÉGED ELFOGADOM

 

ÚJ SZÖVETSÉGED ELFOGADOM