2016. augusztus 13. szombat

2016.08.12 21:31

2016. augusztus 13. szom­bat

 

„Is­ten nem azért küld­te a Fi­út a vi­lág­ba, hogy el­ítél­je a vi­lá­got, ha­nem hogy üd­vö­zül­jön a vi­lág ál­ta­la.”

(János 3,17)

 

Fur­csa lehet ke­resz­tény szem­mel az, ahogyan az Úr Is­ten „gon­dol­ko­dik”. Nem azt mond­ja, hogy a hí­võk mi­att, a ke­resz­té­nyek mi­att, az egy­is­ten­hi­tû­ek mi­att küld­te el a Fi­út, ha­nem azt mond­ja, hogy az egész vi­lág mi­att. Mert Is­ten sze­re­te­té­ben nincs kü­lönb­ség. Is­ten min­den em­bert egy­aránt sze­ret. És ez a sze­re­tet nyil­vá­nult meg ak­kor, ami­kor el­jött, és min­den­ki szá­má­ra le­he­tõ­vé tet­te az üd­vös­ség el­nye­ré­sét.

 

A nap éneke:

ÚGY SZERETETT ISTEN

 

ÚGY SZERETETT ISTEN