2016. augusztus 12. péntek

2016.08.11 21:38

2016. augusztus 12. pén­tek

 

„Nyisd meg aj­ka­mat, Uram, és di­csé­re­te­det hir­de­ti szám.”

(Zsoltárok 51,17)

 

Mi­lyen mély igaz­sá­got fo­gal­ma­zott meg a zsol­tá­ros szin­te ész­re­vét­le­nül! Ha az Úr ve­szi a fá­rad­sá­got, és meg­nyit­ja aj­ka­mat, ak­kor ké­pes va­gyok az Urat di­csér­ni. Ha az Úr nem nyit­ja meg aj­ka­mat, ak­kor bi­zony csak fe­les­le­ges, unal­mas és sem­mit érõ mon­da­to­kat szó­lok. Mert va­ló­ban le­het kar­dos­kod­ni a sza­bad aka­rat mel­lett, de a jó­zan ész ta­pasz­ta­la­ta az, hogy csak ak­kor tud­juk iga­zán õszin­te szív­vel di­csér­ni az Urat, ha azt õ in­dít­ja ben­nünk.

 

A nap éneke:

ÚJ HÁLAÉNEK ÁLDJA

 

ÚJ HÁLAÉNEK ÁLDJA