2016. augusztus 11. csütörtök

2016.08.10 21:31

2016. augusztus 11. csü­tör­tök

 

„Az Is­ten ál­tal ve­tett szi­lárd alap meg­áll, amely­nek a pe­csét­je ez: „Is­me­ri az Úr az övé­it.”

(2.Timóteus 2,19)

 

Sok em­ber­rel va­gyunk úgy, hogy évek óta is­mer­jük, még­sem tu­dunk ró­luk sem­mit. Az em­ber iga­zán azo­kat az em­ber­tár­sa­it is­me­ri, aki­ket sze­ret. S ezek­kel a sze­ret­te­ink­kel ké­pe­sek va­gyunk kü­lön­le­ges, bensõséges kap­cso­lat­ba lép­ni. Is­ten és az em­ber kap­cso­la­tá­ban pont az a leg­cso­dá­la­to­sabb, hogy Is­ten sze­ret min­ket. És ép­pen ezért is­me­ri és tud­ja, mi­re van szük­sé­günk: ar­ra a szi­lárd alap­ra, ame­lyet õ ma­ga ál­lí­tott elénk egy­szü­lött Fi­á­nak ha­lá­lá­val.

 

A nap éneke:

CSAK TE VAGY ÉN ISTENEM

 

CSAK TE VAGY ÉN ISTENEM