2016. augusztus 1. hétfő

2016.07.31 21:47

2016. augusztus 1. hét­fő

 

„Olyan le­szel, mint a jól ön­tö­zött kert, mint a for­rás, amely­bõl nem fogy ki a víz.”

(Ézsaiás 58,11)

 

Sta­tisz­ti­ka­i­lag egy­ér­tel­mû­en ki­mu­tat­ha­tó, hogy az Is­ten­ben bí­zó, hí­võ em­be­rek tes­ti­leg és lel­ki­leg is sok­kal egész­sé­ge­seb­bek, mint azok, akik nem hisz­nek Is­ten lé­té­ben. És emel­lett még a tár­sa­da­lom szá­má­ra is hasz­nos ál­lam­pol­gá­rok. Mai igénk, ez az ézsa­i­á­si idil­li­kus kép is ezt áb­rá­zol­ja a ma­ga köl­tõi esz­kö­ze­i­vel. Az Is­ten sze­re­te­té­bõl táp­lál­ko­zó em­ber va­ló­ban ilyen­né – szé­pen ön­tö­zött kert­té és üdí­tõ for­rás­sá – vá­lik fe­le­ba­rát­ja, az ép­pen sze­re­te­té­re szo­ru­ló em­ber szá­má­ra. Vágy­junk hát mi is ilye­nek­ké len­ni – má­sok szá­má­ra.

 

A nap éneke:

A CSODAFOLYÓ

 

A CSODAFOLYÓ