2016. április 9. szombat

2016.04.08 21:38

2016. április 9. szom­bat

 

„Az Úr pe­dig irá­nyít­sa szí­ve­te­ket az Is­ten sze­re­te­té­re és a Krisz­tus áll­ha­ta­tos­sá­gá­ra.”

(2.Thesszalonika 3,5)

 

Is­ten irán­ti for­ró sze­re­tet és a Lé­lek út­ján va­ló ki­tar­tó áll­ha­ta­tos­ság: e ket­tõ nél­kül alig­ha be­szél­he­tünk Krisz­tus-kö­ve­tés­rõl, avagy élõ hit­rõl. Még­is nap mint nap ta­pasz­tal­hat­juk, hogy a bûn el­le­ni harc­ban áll­ha­ta­tos­sá­gunk pró­bá­ján oly gyak­ran el­vér­zünk. Az Úr irán­ti sze­re­te­tünk is oly sok­szor el­mé­le­ti sí­kon ma­rad, mi­köz­ben a sa­ját föl­di vá­gya­ink ki­elé­gí­té­sé­ért meg annyi min­dent meg­te­szünk, bi­zo­nyít­va, hogy ezek­hez mennyi­vel in­kább ké­pe­sek va­gyunk ra­gasz­kod­ni. Sze­re­tet és áll­ha­ta­tos­ság: ezek for­mál­ja­nak ben­nün­ket Krisz­tus ké­pé­nek ha­son­la­tos­sá­gá­ra!

 

A nap éneke:

A SZÍVED HOL VAN?