2016. április 8. péntek

2016.04.07 21:35

2016. április 8. pén­tek

 

„Bol­do­gok a sze­lí­dek, mert õk örök­lik a föl­det.”

(Máté 5,5)

 

Ha van va­la­mi a jé­zu­si ta­ní­tás­ban, ami­nek a hét­köz­na­pi és a tör­té­nel­mi ta­pasz­ta­lat ki­fe­je­zet­ten el­lent­mon­da­ni lát­szik, ak­kor az ez a ki­je­len­tés. Az utób­bi év­szá­zad is szám­ta­lan pél­dát mu­ta­tott ar­ra, hogy dur­va­ság­gal és erõ­szak­kal le­het föl­det hó­dí­ta­ni, és az õs­la­ko­sok ki­ir­tá­sá­val, el­ül­dö­zé­sé­vel vagy erõ­sza­kos be­ol­vasz­tá­sá­val le­het meg­tar­ta­ni. A „va­ló” élet­ben is a tör­te­tõk­nek, kö­nyö­kö­lõk­nek áll a zász­ló, s aki sze­líd, azt fél­re­lö­kik, vagy mam­lasz­nak, ide­a­lis­tá­nak ti­tu­lál­ják. Csak azt ne fe­lejt­sük el, hogy min­de­nek leg­na­gyobb el­len­sé­gét, a ha­lált csak a sze­líd és Aty­já­nak en­ge­del­mes Jé­zus tud­ta le­gyõz­ni!

 

A nap éneke:

JÉZUS NYÁJAS ÉS SZELÍD