2016. április 7. csütörtök

2016.04.06 21:41

2016. április 7. csü­tör­tök

 

„Is­ten pe­dig hû­sé­ges, és nem hagy ti­te­ket erõ­tö­kön fe­lül kí­sér­te­ni; sõt a kí­sér­tés­sel együtt el fog­ja ké­szí­te­ni a sza­ba­du­lás út­ját is, hogy el bír­já­tok azt vi­sel­ni.”

(1.Korinthus 10,13b)

 

Ér­de­kes mó­don min­dig ak­kor jut eszem­be ez az ige, ami­kor már a lel­ki­is­me­re­tem vá­dol az Úr­is­ten elõtt va­la­mi­lyen el­kö­ve­tett bûn vagy el­bot­lás mi­att. Vaj­ha in­kább a kí­sér­tés kel­lõs kö­ze­pén tud­nánk eb­be az apos­to­li buz­dí­tás­ba erõ­sen be­le­ka­pasz­kod­ni, az Is­ten hû­sé­gé­be ve­tett tö­ret­len hit­tel szí­vünk ere­jét meg­acé­loz­va ma­gunk is az Úr­hoz hû­sé­ge­sek ma­rad­ni s a go­nosz­nak el­len­áll­ni!

 

A nap éneke:

HŰSÉGES ISTEN