2016. április 6. szerda

2016.04.05 22:12

2016. április 6. szer­da

 

„Ti­te­ket pe­dig az Úr pap­ja­i­nak ne­vez­nek, Is­te­nünk szol­gá­i­nak mon­da­nak.”

(Ézsaiás 61,6a)

 

Ho­gyan él­jük meg mi sze­mé­lyes hit­éle­tünk­ben, hogy az Úr­is­ten pap­jai va­gyunk? Va­ló­ban olyan élõ Krisz­tus-hit­tel át­ita­tott az éle­tem, hogy pap­ként te­kint rám a kül­vi­lág? Vagy ez csak holt be­tû, el­vont és szá­raz dog­ma­ti­kai té­tel, ame­lyet még én sem ve­szek ko­mo­lyan (eset­leg nem is tu­dok ró­la), nem­hogy a kör­nye­ze­tem? Pé­ter apos­tol így buz­dít min­ket: „…ti ma­ga­tok is mint élõ kö­vek épül­je­tek fel lel­ki ház­zá, szent pap­ság­gá, hogy lel­ki ál­do­za­to­kat ajánl­ja­tok fel, ame­lyek ked­ve­sek Is­ten­nek Jé­zus Krisz­tus ál­tal.” (1Pt 2,5)

 

A nap éneke:

AZ ÚRNAK ZENGJEN AZ ÉNEK!