2016. április 4. hétfő

2016.04.03 22:15

2016. április 4. hét­fő

 

„Nem tud­juk, mit te­gyünk, csak rád te­kin­tünk.”

(2.Krónika 20,12c)

 

 A bi­zony­ta­lan­ság, dön­tés­kép­te­len­ség, ta­nács­ta­lan­ság igen kel­le­met­len do­log. A vá­lasz­út elõt­ti egy hely­ben to­por­gás sok­szor ideg­õr­lõbb, mint a tév­út­ra me­nés koc­ká­za­tá­nak vál­la­lá­sa. Ne­künk azon­ban meg­van az a cso­dá­la­tos le­he­tõ­sé­günk, hogy bár­mit hoz­zon is az élet elé­bünk, mi Jé­zus­ra te­kint­he­tünk, és tõ­le kér­he­tünk út­mu­ta­tást, vagy ró­la ve­he­tünk kö­ve­ten­dõ pél­dát. Míg Pé­ter a Mes­ter­re fi­gyelt, ad­dig ma­ga­biz­to­san járt még az erõs szél­tõl fel­kor­bá­csolt, hul­lám­zó víz fel­szí­nén is. Amint azon­ban az erõs szél­re kon­cent­rált, süllyed­ni kez­dett. Õreá fi­gyel­jünk te­hát tö­ret­le­nül, aki szi­lárd ala­pot és ér­tel­met ad az éle­tünk­nek!

 

A nap éneke:

DICSÉRJE JÉZUST MINDEN NÉP