2016. április 3. vasárnap

2016.04.02 22:04

2016. április 3. va­sár­nap

 

„Ak­kor meg­nyíl­nak a va­kok sze­mei, és meg­nyíl­nak a sü­ke­tek fü­lei.”

(Ézsaiás 35,5)

 

 „Min­de­nik em­ber­nek a lel­ké­ben dal van / és a sa­ját lel­két hall­ja min­den dal­ban. És aki­nek szép a lel­ké­ben az ének, / az hall­ja a má­sok éne­két is szép­nek” – ír­ta Ba­bits. Az em­be­ri lé­lek­nek is van­nak sze­mei és fü­lei, és a ben­sõ, lel­ki vak­ság és sü­ket­ség vég­sõ so­ron sok­kal na­gyobb és ve­szé­lye­sebb csa­pás, mint a kül­sõ, fi­zi­kai. Jé­zus­nak volt és van ha­tal­ma ma is va­ko­kat és sü­ke­te­ket gyó­gyí­ta­ni. Nyisd meg sze­münk és fü­lünk, Urunk, hogy meg­lás­sunk té­ged, és meg­hall­juk han­go­dat, fi­gyel­ve ze­néd­re, ami­kor meg­szó­lal­ta­tod lel­künk húr­ja­it!

 

Egy vers vasárnapra:

        Frittmann László: FOHÁSZ        

Uram, ha Igéd életté válna bennem,
Hogyha erejétől szárnyra kapna lelkem,
Nem tapadnék sárhoz, röghöz...
Múló földi kincsek láttán

Nem ejtene meg a sátán.

Uram, hogyha Igéd növekedne bennem,
S vele együtt nőne, gazdagodna lelkem,
Nem tördelném erőmet el...

Apró, mihaszna célokért
Nem hagynám veszni a babért.

Uram, hogyha Igéd lángra gyúlna bennem
S általa hevülnék, ékesedne lelkem,
Nem válnék eggyé salakkal...

Ha éltemre szenny tapadna,
Nem tűrné tüzed hatalma.

Uram, hogyha Igéd szétáradna bennem,
Mint kenyeret, vizet óhajtaná lelkem,

Szükséget nem látnék soha...
A pusztában is szüntelen
Italom lenne s kenyerem.

Uram, add hogy így legyen!
                 

A nap éneke:

HITEM LEGYEN MINDIG SZILÁRD