2016. április 29. péntek

2016.04.28 22:16

2016. április 29. pén­tek

 

„Ezen a he­lyen bé­kes­sé­get adok! – így szól a Se­re­gek Ura.”

(Haggeus 2,9)

 

Zú­go­ló­dunk a sor­sunk mi­att? Bé­két­len­ség van ben­nünk? Ne ma­rad­junk meg eb­ben a hely­zet­ben! Mer­jünk bé­kes­sé­get kér­ni az Úr­tól Krisz­tus ne­vé­ben! Ahogy Is­ten meg­ad­ta azt olyan szél­sõ­sé­ges kö­rül­mé­nyek közt, mint ami­lyen a mun­ka­tá­bor volt, úgy meg­te­szi most, a mi éle­tünk­ben, csa­lád­ban, mun­ka­he­lyen, is­ko­lá­ban, be­teg­ágyon is. Mert Urunk a bé­kes­ség Is­te­ne. Igye­kez­zünk mi is az õ bé­kes­sé­gé­nek kö­ve­tei len­ni a vi­lág­ban.

 

A nap éneke:

HA ISTEN BÉKÉJE