2016. április 28. csütörtök

2016.04.27 21:58

2016. április 28. csü­tör­tök

 

„Egy gyer­mek szü­le­tik ne­künk, fiú ada­tik ne­künk. Az ura­lom az õ vál­lán lesz.”

(Ézsaiás 9,5)

 

Nem­csak ka­rá­csony nap­ján han­goz­hat az „is­te­ni em­lé­kez­te­tõ”: em­ber­ként, gyer­mek­ként szü­le­tett meg Is­ten fia a bet­le­he­mi já­szol­ban. Min­den­ben ha­son­la­tos lett hoz­zánk, ki­vé­ve a bûnt. A Meg­vál­tó vi­lág­ra jö­ve­te­le az Úr aka­ra­ta volt. Is­ten ter­vé­nek ré­szét ké­pez­te a ne­ki min­dig és min­den­ben – egé­szen a ha­lá­lig – en­ge­del­mes Jé­zus ke­resz­ten va­ló szen­ve­dé­se is, hogy ál­ta­la el­hor­doz­tas­sa­nak a bû­ne­ink, és bé­kes­sé­günk le­gyen Is­ten­nel. Krisz­tus ha­lá­la ezért nem ve­re­ség, ha­nem gyõ­ze­lem. Az ura­lom e mi­att az ál­do­zat mi­att az õ vál­lán van, és ak­kor is az õ vál­lán lesz, ami­kor di­a­dal­ma­san tér vissza íté­let­re.

 

A nap éneke:

TROMBITA SZÓL