2016. április 26. kedd

2016.04.25 22:12

2016. április 26. kedd

 

„Fel­ka­rol­ta szol­gá­ját, Iz­rá­elt, hogy meg­em­lé­kez­zék ir­gal­má­ról.”

(Lukács 1,54)

 

Is­ten gon­dos­ko­dott vá­lasz­tott né­pé­rõl, so­ha nem hagy­ta õt ma­gá­ra, még ha õ ezt úgy gon­dol­ta is. Ma sem fe­led­ke­zik el kö­ve­tõ­i­rõl, mert nagy az õ hû­sé­ge, sze­re­te­te és ir­gal­ma. So­ha nem for­dul el egyi­künk­tõl sem. Ha fi­gye­lünk rá, és en­ged­jük, õ szól hoz­zánk, ve­zet ben­nün­ket, se­gít és ol­tal­maz min­ket.

 

A nap éneke:

HA ELHAGY A KEDV