2016. április 24. vasárnap

2016.04.23 21:56

2016. április 24. va­sár­nap

 

„Ke­res­sé­tek Is­ten or­szá­gát, és rá­adá­sul ezek is meg­adat­nak nek­tek.”

(Lukács 12,31)

 

Ne­héz en­nek a ké­rés­nek – ke­res­sé­tek Is­ten or­szá­gát – ele­get ten­nünk, mert em­be­rek va­gyunk, hol­ott ez az egye­dül he­lyes és le­het­sé­ges út. Ami­kor ugyan­is Is­ten or­szá­gát és az õ igaz­sá­gát ke­res­sük, fi­gyel­münk nem ön­ma­gunk­ra irá­nyul, ha­nem az Úr­ra és má­sok­ra. Az Atya di­csõ­sé­gét hir­det­ve és a töb­bi­ek fe­lé szol­gál­va pe­dig szin­te ész­re­vét­len meg­ada­tik – nem az, ami­re vá­gyunk, ha­nem mind­az, ami­re va­ló­ban szük­sé­günk van ah­hoz, hogy tel­jes és bol­dog éle­tünk le­gyen. Ki­nek egy társ, ki­nek egy új mun­ka­hely, ki­nek a tes­ti-lel­ki gyó­gyu­lás.

 

A nap éneke:

OLY MESSZIRE ELMENNÉK