2016. április 23. szombat

2016.04.22 22:39

2016. április 23. szom­bat

 

Krisz­tus mond­ja: „Én va­gyok az iga­zi szõ­lõ­tõ, és az én Atyám a szõ­lõs­gaz­da. Azt a szõ­lõ­vesszõt, amely gyü­möl­csöt te­rem, meg­tisz­tít­ja, hogy még több gyü­möl­csöt te­rem­jen.”

(János 15,1–2)

 

Já­nos evan­gé­li­u­má­nak idé­zett ver­se­it ol­vas­va pe­dig most szõ­lõ­vesszõ­nek ér­zem ma­gam. Re­mé­lem, a szõ­lõs­gaz­da mél­tó­nak tart ar­ra, hogy meg­metsszen és meg­tisz­to­gas­son. Hogy ben­ne gyö­ke­re­zõ és ál­ta­la gyü­möl­csö­zõ éle­tem le­gyen. Olyan, ame­lyet lát­va má­sok Krisz­tus­ról kér­dez­nek, és hoz­zá tér­nek.

 

A nap gondolatai:

KÉNE MÁR EGY ÚJ TAVASZ