2016. április 22. péntek

2016.04.21 21:35

2016. április 22. pén­tek

 

„Krisz­tus­ban van a böl­cses­ség és is­me­ret min­den kin­cse el­rejt­ve.”

(Kolossé 2,3)

 

Nap­ja­ink­ban gyak­ran hasz­nált ki­fe­je­zés az „egész éle­ten át tar­tó ta­nu­lás”. Az em­be­ri is­me­re­tek meg­szer­zé­se fo­lya­ma­tos fel­adat, szor­gal­mat, ki­tar­tást igé­nyel. Az is­te­ni böl­cses­ség és tu­dás meg­is­me­ré­sé­hez „csu­pán” nyi­tott­nak kell len­nünk az Úr iránt. Az is­te­ni böl­cses­ség és is­me­ret min­den kin­cse Krisz­tus­ban van el­rejt­ve. Ál­ta­la nap­ról nap­ra egy­re job­ban meg­is­mer­he­tõ ez a se­gí­tõ, erõt adó és az élet­ben el­iga­zí­tó tu­dás sze­re­tet­rõl, meg­vál­tás­ról és örök élet­rõl.

 

A nap éneke:

JÉZUS HŰ MEGVÁLTÓM