2016. április 21. csütörtök 

2016.04.20 22:22

2016. április 21. csü­tör­tök 

 

„Csak Is­ten­nél csen­de­sül el lel­kem, tõ­le ka­pok re­mény­sé­get.”

(Zsoltárok 62,6)

 

A je­len gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi ese­mé­nyei mi­att ért­he­tõ­en erõ­sö­dik az em­be­rek bel­sõ há­bor­gá­sa. A vál­ság, a terror, a lét­bi­zony­ta­lan­ság so­ka­kat ag­go­da­lom­mal és fé­le­lem­mel tölt el. De Is­ten­nél el­csen­de­sül­het a lé­lek, tõ­le meg­kap­hat­juk a bé­kes­ség aján­dé­kát, azt a faj­ta meg­nyug­vást, amely füg­get­len a kül­sõ kö­rül­mé­nyek­tõl, mert az Úr igé­je és Szent­lel­ke táp­lál­ja. Nem ve­he­ti el és nem in­gat­hat­ja meg sen­ki és sem­mi azok­ban, akik­nek meg­ada­tott.

 

A nap éneke:

HA AZ ÉLET ZAJOS NAGYON