2016. április 2. szombat

2016.04.01 21:59

2016. április 2. szombat

 

„Ezé­ki­ás ha­lá­lo­san meg­be­te­ge­dett. De imád­ko­zott az Úr­hoz, aki szólt hoz­zá, sõt cso­dát tett ve­le. Ezé­ki­ás azon­ban nem volt há­lás az irán­ta ta­nú­sí­tott jó­té­te­mé­nyért.”

(2.Krónika 32,24–25)

 

 „Az Is­ten irán­ti sze­re­tet ak­kor tisz­ta, ha az öröm és a szen­ve­dés egyen­lõ há­lá­ra in­dít” – ír­ja Si­mo­ne We­il. Eh­hez ké­pest oly sok­szor nem lob­ban fel ben­nünk az Is­ten irán­ti há­la még ak­kor sem, ha sor­sunk jót hoz elénk­be. „Ha az egye­dü­li ima, amit el­mon­dasz egész éle­ted­ben, így hang­za­na: »Kö­szö­nöm«, az is ele­gen­dõ len­ne”. Is­te­nem, in­dítsd há­lá­ra szí­ve­met éle­tem min­den per­cé­ben!

 

A nap éneke:

MARADJ VELEM