2016. április 18. hétfő

2016.04.17 21:45

2016. április 18. hét­fő

 

„Én, az Úr, a csa­lók je­le­it sem­mi­vé te­szem és a va­rázs­ló­kat bo­lon­dok­ká.”

(Ézsaiás 44,25)

 

Lá­tók­hoz és jó­sok­hoz for­dul­nak so­kan nap­ja­ink­ban is, hogy sor­suk fe­lõl tu­da­ko­zód­ja­nak. És csak­úgy, mint a tör­té­ne­lem­ben oly sok­szor, most is fel-fel­buk­kan­nak ha­mis mes­si­á­sok, akik egy szebb és jobb éle­tet hir­det­nek kö­ve­tõ­ik­nek. Ré­sen kell len­nünk, hogy em­be­ri vá­gya­ink, re­mé­nye­ink, kí­ván­csi­sá­gunk mi­att el ne buk­junk, ha­nem ész­re­ve­gyük a csap­dá­kat. Az utol­só idõk kö­ze­led­té­vel a va­rázs­lók és a csa­lók so­ka­kat té­vesz­te­nek meg még a vá­lasz­tot­tak kö­zül is, de az élõ Is­ten a ma­ga ide­jé­ben le­lep­lez min­den ha­mis­sá­got és ál­nok­sá­got.

 

A nap éneke:

AZÉRT JÖTT AZ ISTEN FIA