2016. április 17. vasárnap

2016.04.16 22:01

2016. április 17. va­sár­nap

 

„Te­kint­se­tek föl a ma­gas­ba, és néz­zé­tek: ki te­rem­tet­te az ott le­võ­ket? Elõ­hív­ja se­re­gü­ket szám sze­rint, né­ven szó­lít­ja mind­nyá­ju­kat.”

(Ézsaiás 40,26)

 

Hisszük, hogy Is­ten al­ko­tott min­dent. Em­be­rek­ként az õ te­remt­mé­nyei, Krisz­tu­sért gyer­me­kei va­gyunk, és bi­za­lom­mal szó­lít­hat­juk Atyánk­nak azt, aki Ézsa­i­ás köny­vé­ben így biz­tat: „Ne félj, mert meg­vál­tot­ta­lak, ne­ve­den szó­lí­tot­ta­lak, enyém vagy.” (43,1) A mind­nyá­ju­nkat név sze­rint is­me­rõ Is­ten gon­dot vi­sel ránk.

 

A nap éneke:

JERTEK ÁLDJUK ISTENT!