2016. április 15. péntek

2016.04.14 21:48

2016. április 15. pén­tek

 

Jé­zus meg­kér­dez­te a vak­tól: „Mit kí­vánsz, mit te­gyek ve­led?” Õ így szólt: „Uram, hogy lás­sak.” Jé­zus ezt mond­ta ne­ki: „Láss! A hi­ted meg­tar­tott.”

(Lukács 18,40–42)

 

Gyak­ran vá­gya­ko­zunk va­la­mi több után. Sok­szor meg se tud­ja fo­gal­maz­ni az em­ber, mi ez a több. Lot­tó­ötös, új em­be­ri kap­cso­la­tok, má­sok cso­dá­la­ta, hogy na­gyobb­nak gon­dol­ja­nak, mint ami­lyen va­ló­já­ban va­gyok… Ha Is­ten meg­kér­dez­né: „Mit kí­vánsz, mit te­gyek ve­led?”, elõ­ven­nénk a jól el­ké­szí­tett kí­ván­ság­lis­tán­kat. De bár­csak tud­nánk azt kí­ván­ni, hogy lás­sunk! Hogy va­ló­ban meg­lás­suk Is­ten böl­cses­sé­gét és jó ren­de­lé­sét éle­tünk­ben, há­lá­val fo­gad­va a he­lyün­ket e vi­lág­ban, hogy majd õ mond­has­sa a nagy la­ko­mán: „Ba­rá­tom, ülj fel­jebb!”

 

A nap éneke:

MIKOR JÖSSZ EL