2016. április 14. csütörtök

2016.04.13 21:48

2016. április 14. csü­tör­tök

 

„Min­de­nért há­lát ad­ja­tok, mert ez az Is­ten aka­ra­ta Jé­zus Krisz­tus ál­tal a ti ja­va­tok­ra.”

(1.Thesszalonika 5,18)

 

Egy lé­lek­tan­nal fog­lal­ko­zó könyv ugyan­azt a ta­pasz­ta­la­tot pró­bál­ta ha­tal­mas fel­fe­de­zés­ként be­ál­lí­ta­ni, ame­lyet az Ige im­már két­ezer év óta ta­nít: min­de­nért há­lát… Kezd­jem úgy a reg­gelt, hogy há­lát adok az éj­sza­ká­ért; foly­tas­sam úgy a na­pot, hogy há­lát adok, ha van mit en­nem; ad­jak há­lát azért is, ha mél­tó­nak bi­zo­nyul­tam ar­ra, hogy bán­tást tûr­jek el; le­gyek kö­szö­net­teltel­jes, ha van mun­kám, és szük­ség van rám e vi­lág­ban; kö­szön­jem meg azt is, ha Is­ten ta­nít va­la­mi­re az­ál­tal, hogy nincs meg az, ami más­nak meg­van. És ha ki­tar­tó­an így cse­lek­szem, Is­ten ak­kor cso­dá­la­to­san be­töl­ti a szük­sé­ge­i­met az õ aka­ra­ta sze­rint. Meg­ért­he­tem, hogy mit je­lent: „…ez az Is­ten aka­ra­ta Jé­zus Krisz­tus ál­tal a ti ja­va­tok­ra.”

 

A nap éneke:

EGY DICSÉRŐ ÉNEK ZENDÜL