2016. április 1. péntek

2016.03.31 21:43

2016. április 1. péntek

 

„Emel­jé­tek föl fe­je­te­ket, ti ka­puk, emel­ked­je­tek föl, ti õsi aj­tók, hogy be­me­hes­sen a di­csõ ki­rály!”

(Zsoltárok 24,7)

 

Is­ten di­csõ ki­rály­ként akar szí­vünk ka­pu­ján be­vo­nul­ni. Nem kü­lön­fé­le pénz­ügyi és ha­tal­mi ér­dek­kö­rök dró­ton rán­ga­tott báb­fi­gu­rá­ja­ként, aki hol­mi de­mok­rá­ci­á­nak ne­ve­zett szem­fény­vesz­tõ szín­já­ték so­rán az „alatt­va­lók­tól” nye­ri név­le­ges le­gi­ti­má­ci­ó­ját. Nem. Élõ, szu­ve­rén Úr­ként, mint aki­nek iga­zi ha­tal­ma van, me­lyet nem tõ­lünk kol­dul össze, kam­pá­nyol­va és ígér­get­ve négy­éven­ként, ha­nem amellyel õ örök­tõl fog­va és mind­örök­ké bír. Ha­tal­má­ban állt azt mon­da­ni: „Le­gyen!” – és lett. Ilyen di­csõ ki­rály a mi Urunk és Is­te­nünk!

 

A nap éneke:

JÉZUS LEBORULOK