Énekkar

“Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!
Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!"
(95. Zsoltár 1-2.)

 

A Szadai Baptista Gyülekezet 1881-ben alakult meg, Kornya Mihály  „üttörő apostol” munkája által.

 

A magyarországi baptista misszió csodálatos és Istentől kapott küldetéséhez tartozott, hogy ahol megalakultak a gyülekezetek, ott szinte egyik napról a másikra létrejöttek az énekkarok is. Ahogy közösségünkre jellemző volt mindig az éneklés szeretete, így volt Szadán is, és amikor 1899-ben megalakult az énekkar, a megalakulástól fogva szívesen énekelte az Istent dicsőítő, a buzdító, bátorító és szíveket melegítő énekeket.

 

1899-ben alakult az első magyar nyelvű, négyszólamú baptista énekkar Jenei Jánosnak köszönhetően. Az 1992-ben kiadott Evangéliumi Karénekek előszavában ezt olvashatjuk:

„Isten iránti hálával tekintünk vissza a magyar baptista énekkari munka mintegy 100 esztendős múltjára.  Az első magyarországi baptista énekkar a budapesti Wesselényi utcai – akkor még német ajkú – gyülekezetben alakult 1877-ben: vezetője Meyer Henrik, a gyülekezet alapító lelkipásztora volt. A német énekkarnak nagy visszhangja támadt a magyar gyülekezetek körében. Az első magyar baptista énekkar a Pest megyei Szadán alakult meg 1899-ben.”  

 

Hálaadással emlékezünk arra, hogy mennyei Atyánk mindig adott olyan tehetséges testvéreket, akik szervezték és vezették a gyülekezeti közös énekeket, az énekkari szolgálatokat, és adott áldozatkész énekeseket, akik évekig, évtizedekig énekeltek az Úr dicsőségére és a gyülekezet örömére.

 

Jenei János az énektanításban lett elöljáró, aki az 1877-ben alakult német ajkú Wesselényi utcai baptista énekkar mintájára megalapította Szadán az első magyar 4 szólamra éneklő baptista énekkart, ezután egyre több gyülekezetben jöttek létre – a szadai énekkar mintájára felbuzdulva – magyar nyelvű énekkarok. Jeney János hangvillával tanította be a gyülekezetet, ami különleges volt abból a szempontból, hogy a többi gyülekezetben a karvezetők különböző hangszerekkel, előénekesek segítségével tanítottak. A szadai énekkar több ízben úttörő jellegűnek bizonyult.

 

A Szadai Baptista Gyülekezet életében a kezdetektől mindig fontos és komoly szerepet töltött be az ének-zene. Működött vonós zenekar, pengetős zenekar, fúvószenekar és a kezdetektől 2015-ig az énekkar. Gyülekezetünkben az éneklés az istentiszteletek része. Az énekkar szolgálata az Úr dicséretének egyik módja. Az énekek szívből jövő, szárnyaló imádságként, vagy igei üzenetként készítik elő a résztvevőket az igehirdetés meghallgatására és befogadására. Sok áldást és örömöt nyert már a gyülekezet az énekkar evangéliumi töltésű szolgálatából. A szadai gyülekezetben is hamar felismerték a kóruséneklés áldását. Fő jellemzője az énekkarnak, hogy mindig a helyben lakó, itt megtért testvérek közül kerültek ki a tagjai, és sokan jó zenei érzékkel rendelkeztek, így biztosítva volt az állandó utánpótlás az énekkari munkában. Az énekkar 116 éves története során Jeney János testvér szolgálata mellett még kiemelkedő ifj.Juhász István testvér 40 éven és Mihály Sándor testvér közel 25 éven keresztül végzett karvezetői szolgálata. (Említésre méltó, hogy Mihály Sándor testvér 1984-1987 között mint karvezető szerepet vállalt a veresegyházi gyülekezet énekkarának újra indításában és szolgálataiban, valamint 1994-ben a helyi református gyülekezet önszerveződött kórusának útraindításában is.)  A gyülekezet fejlődésével arányosan létszámban is gyarapodott az énekkar is, és az 1950-es években már kb. 50 tagja volt. Ezek az évek voltak az énekkar legszebb évei. A fejlődés meghatározó eleme a rendelkezésre álló zenei anyag, a nyomtatásban megjelent énekgyűjtemények és kiadványok, az “Evangéliumi karénekek” voltak. A továbblépést., az “Evangéliumi Vegyeskarok” az “Énekeljünk az Úrnak” című énekes könyvek, a különböző kóruskiadványok és “Éneklapok” a különféle válogatások jelentették, melyek megjelenésével már gazdag énekanyaga volt a kórusnak.

 

Az énekkar szolgálatai nem korlátozódtak kizárólag a gyülekezeti alkalmakra. Énekünnepélyeken, közös rendezvényeken is részt vett a szadai énekkar. A gyülekezetek közötti cserelátogatásokat folyamatosan ápoltuk. A 90-es évektől az ökumenikus mozgalom kiszélesedésével a helyi református, és a római katolikus testvérekkel ápolva a kapcsolatot az ökumenikus imahét alatt, vagy egy-egy rendkívüli alkalommal községi rendezvényeken, és egyéb helyeken is nyílt szolgálati lehetőség.

 

Az énekkar karvezetői voltak:

1899 – 1953 között: Jenei János, Pintér János, Id. Szűcs István, Beke Sámuel, Szikora Pál, Molnár István,

majd:

Ifj. Juhász István (1953 – 1993)

Györki János (1953-1968)

Kovács Sándor (1958 – 1961, férfikart is alapított)

Gerő Erik (1975 - 1976)

Gajjas Andrea (1986 – 1987)

Drenyovszki Zita (1986 - 1987)

Mihály Sándor (1986, 1988 – 1990, majd 1993 – 2015)

Az énekkar Mihály Sándor 2015. szeptemberi lemondása óta jelenleg nem végez szolgálatot!

 

Orgonísta szolgálatot végzők az elmúlt 60 évben:

Györki János, Juhász János, Gerő Erik, Jobbágy Ferenc, Drenyovszki Pál, Ifj. Juhász István, 

Pálinkás Győző, Mihály Sándor, Kovács Sándor, Pálinkásné Kovács Judit.