Cikkek archívuma

2020. szeptember 23. szerda

2020.09.22 20:37
2020. szeptember 23. szerda   Jézus mondja: „Nektek még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek!” (Lk 12,7)   Vagyis az Úr látja minden dolgunkat, és a tudtán kívül nem történik velünk semmi sem. Szeretjük számítgatni eshetõségeinket, szívesen áldozunk biztonsági...

2020. szeptember 22. kedd

2020.09.21 20:19
2020. szeptember 22. kedd   Jézus mondja tanítványainak: „Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok.” (Mt 10,19)   Az Úr Jézus a Szentlélek munkájáról beszél, ezért ha maradéktalanul...

A hálaadás fontossága

2020.09.21 14:49
Az írás megtalálható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüponban vagy ide kattintva közvetlenül is megnyitható és olvasható!

2020. szeptember 21. hétfő

2020.09.20 19:38
2020. szeptember 21. hétfő   „A ház ura ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat.” (Lk 14,21)   Azokhoz fordul az Úr, akik „ráérnek”. Akiket nem köt a gazdagság, akik nem futnak a sikerek...

2020. szeptember 20. vasárnap

2020.09.19 20:40
2020. szeptember 20. vasárnap   „Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki.” (Zak 7,10)   A világ olykor ad, máskor vesz; vágyat ébreszt bennem a gazdagságra, a birtoklásra. Az Úrtól azonban azt tanulom, hogy gazdagságom annyit ér, amennyiben másokat...

2020. szeptember 19. szombat

2020.09.18 21:05
2020. szeptember 19. szom­bat   „Ma­rad­ja­tok én­ben­nem, és én ti­ben­ne­tek. Aho­gyan a sző­lő­vessző nem te­rem­het gyü­möl­csöt ma­gá­tól, ha nem ma­rad a sző­lő­tőn, úgy ti sem, ha nem ma­rad­tok én­ben­nem.” (Jn 15,4)   A feb­ru­ár­ban le­met­szett ve­nyi­gén hi­á­ba ke­re­sünk...

2020. szeptember 18. péntek

2020.09.17 20:33
2020. szeptember 18. pén­tek   „Tudd meg és lásd meg: mi­lyen go­nosz és ke­ser­ves do­log, hogy el­hagy­tad Is­te­ne­det, az Urat, és hogy nem fé­led őt!” (Jer 2,19)   A szí­ve­ket vizs­gá­ló Is­ten jól lát­ja go­nosz­sá­ga­i­mat, ho­gyan éled na­pon­ta szí­vem­ben a gyű­lö­let, hogyan...

2020. szeptember 17. csütörtök

2020.09.16 21:22
2020. szeptember 17. csü­tör­tök   „Én, az Úr va­gyok a te Is­te­ned, ar­ra ta­ní­ta­lak, ami ja­vad­ra vá­lik, azon az úton ve­zet­lek, ame­lyen jár­nod kell.” (Ézs 48,17)   Is­te­nünk a vá­lasz­tott né­pet, mai né­pét, en­gem is a meg­vál­tás út­já­ra ta­ní­tott. Fia, Jé­zus éle­té­vel,...

2020. szeptember 16. szerda

2020.09.15 20:23
2020. szeptember 16. szer­da   „Mert te, Uram, meg­ál­dod az iga­zat, kö­rül­ve­szed ke­gyel­med­del, mint pajzzsal.” (Zsolt 5,13)   Nóé igaz em­ber volt, a meg­me­ne­kü­lés, a sza­ba­du­lás ál­dá­sát kap­ta. Mi is kér­he­tünk őszin­te bi­zal­mat, be­csü­le­tet, mely meg­ment a fá­sult...

2020. szeptember 15. kedd

2020.09.14 19:54
2020. szeptember 15. kedd   „Ha a bű­nö­ket szá­mon tar­tod, Uram, Uram, ki ma­rad meg ak­kor?” (Zsolt 130,3)   A Min­den­ha­tó elé reg­ge­len­ként és es­tén­ként is csak úgy áll­ha­tunk, mint a bün­te­tett elő­éle­tű az er­köl­csi bi­zo­nyít­vány­ra vár­va. Be­lát­hat­juk, va­ló­ban...
Tételek: 1 - 10 ból 2494
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>