Cikkek archívuma

2021. május 16. vasárnap

2021.05.16 00:40
2021. május 16. vasárnap   „Le­gye­tek ir­gal­ma­sok, amint Atyá­tok is ir­gal­mas!” (Lukács 6,36)   Jé­zus éle­te pél­dá­já­val min­tát nyúj­tott, mi­lyen a he­lyes ma­ga­tar­tás egy adott hely­zet­ben. Mind­nyá­jan sze­ret­jük, ha sze­líd­ség, jó­ság, jó­in­du­lat vesz...

2021. május 15. szombat

2021.05.14 21:04
2021. május 15. szombat   „A ta­nít­vá­nyok un­szol­ták és kér­ték Jé­zust: „Ma­radj ve­lünk, mert es­te­le­dik, a nap is le­ha­nyat­lott már!” (Lukács 24,29a)   A ta­nít­vá­nyok Jé­zus kö­ze­lé­ben meg­ta­lál­ták a biz­ton­sá­got, a bi­zo­nyos­sá­got. Így van ez ma is. Ha...

2021. május 14. péntek

2021.05.13 23:51
2021. május 14. péntek   „Nem szé­gyel­lem az evan­gé­li­u­mot, hi­szen Is­ten ere­je az, min­den hí­võ­nek üd­vös­sé­gé­re.” (Róma 1,16)   Jé­zus azt mond­ta, hogy az evan­gé­li­um hir­de­tõ­i­nek ül­döz­te­tés­ben lesz ré­szük, és ör­vend­jünk is, ha az õ ne­vé­ért...

2021. május 13. csütörtök Mennybemenetel napja

2021.05.12 20:50
2021. május 13. csütörtök Mennybemenetel napja   "Miért álltok ITT az ég felé nézve?" (Apostolok Cselekedetei 1,11)   A mai ember tekintete nem felfelé, hanem lefelé irányul. Most, amikor Jézus menybemenetelére emlékezünk, önvizsgálatot kell tartanunk, mi a fontos...

A mennybemenetel öröme

2021.05.12 14:27
Mennybemenetel napjára egy több évtizede megjelent újságcikkel emlékezünk! Kattints ide!

2021. május 12. szerda

2021.05.11 21:02
2021. május 12. szerda    „Egy lep­rá­val bo­rí­tott em­ber meg­lát­va Jé­zust arc­ra bo­rult, és kér­te: „Uram, ha aka­rod, meg tudsz tisz­tí­ta­ni en­gem.” Er­re Jé­zus ki­nyúj­tot­ta a ke­zét, meg­érin­tet­te õt, és így szólt: „Aka­rom, tisz­tulj meg!” (Lukács...

2021. május 11. kedd

2021.05.10 20:18
2021. május 11. kedd    „Még a gó­lya is az égen tud­ja köl­tö­zé­se ide­jét, a ger­li­ce, a fecs­ke és a da­ru is vi­gyáz, mi­kor kell meg­jön­nie, csak az én né­pem nem is­me­ri az Úr tör­vé­nyét.” (Jeremiás 8,7)    Uram, meg­szé­gye­nít te­rem­tett vi­lá­god:...

2021. május 10. hétfő

2021.05.09 21:33
2021. május 10. hétfő    „Is­ten ar­ra ren­delt min­ket, hogy el­nyer­jük az üd­vös­sé­get a mi Urunk Jé­zus Krisz­tus ál­tal.” (1.Thesszalonika 5,9)    Uram, há­lás va­gyok azért, hogy ne­ked szív­ügyed a mi üd­vös­sé­günk. Az az aka­ra­tod, hogy Krisz­tus ál­tal...

2021. május 9. vasárnap

2021.05.08 20:15
2021. május 9. vasárnap    „Jaj azok­nak, akik há­zat ház­hoz ra­gasz­ta­nak, és me­zõt me­zõ mel­lé sze­rez­nek, míg hely sem ma­rad más­nak, és csak ti lak­tok eb­ben az or­szág­ban!” (Ézsaiás 5,8)      Uram, bá­to­rít igéd, ami­kor hi­á­nyom­mal...

2021. május 8. szombat

2021.05.07 20:09
2021. május 8. szombat    „Az egész so­ka­ság igye­ke­zett õt meg­érin­te­ni, mert erõ áradt be­lõ­le, és min­den­kit meg­gyó­gyí­tott.” (Lukács 6,19)     Jé­zus nem­csak ta­ní­tó volt, ha­nem a leg­na­gyobb or­vos is. Min­den­kit meg­gyó­gyí­tott, aki hoz­zá...
Tételek: 1 - 10 ból 2740
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>