Cikkek archívuma

2021. február 27. szombat

2021.02.26 21:10
2021. február 27. szom­bat   „Két­sé­ges­ke­dünk, de nem esünk két­ség­be. Jé­zus ha­lá­lát min­den­kor tes­tünk­ben hor­doz­zuk, hogy Jé­zus éle­te is lát­ha­tó­vá le­gyen tes­tünk­ben.” (2.Korinthus 4,8.10)   A hí­võ sor­sa ugyan­az, mint Uráé. Ha õt meg­ve­tik,...

2021. február 26. péntek

2021.02.25 21:08
2021. február 26. pén­tek   „Bol­dog nép az, amely tud ne­ked uj­jon­ga­ni, amely or­cád vi­lá­gos­sá­gá­ban jár­hat, Uram!” (Zsoltárok 89,16)   Sok­kal ke­ve­sebb az éle­tünk­ben az öröm, mint a szo­mo­rú­ság; a meg­elé­ge­dett­ség, mint a pa­nasz; a re­mény, mint...

2021. február 25. csütörtök

2021.02.24 22:13
2021. február 25. csü­tör­tök   „So­ha­sem em­ber aka­ra­tá­ból szár­ma­zott a pró­fé­cia, ha­nem a Szent­lé­lek­tõl in­dít­tat­va szó­lal­tak meg az Is­ten­tõl kül­dött em­be­rek.” (2.Péter 1,21)   Hon­nan tud­ha­tod, hogy a Bib­lia Is­ten sza­va? Ab­ból, hogy a...

2021. február 24. szerda

2021.02.23 22:11
2021. február 24. szer­da   „Az Úr el­kül­di majd an­gya­lát elõt­ted.” (1.Mózes 24,7)   Van­nak föl­di és mennyei esz­kö­zei az Úr­nak. An­gya­lok, az­az kül­döt­tek. Akik se­gí­te­nek uta­don. Jó­szí­vû­ek és oda­adók. Ész­re­ve­szed-e õket, és há­lás vagy-e...

2021. február 23. kedd

2021.02.22 21:20
2021. február 23. kedd   „Ne állj a rosszat aka­ró több­ség mel­lé.” (2.Mózes 23,2)   So­sem a több­ség­nek van iga­za, ha­nem an­nak, aki a jó ol­da­lon áll: az Is­ten­tõl va­ló böl­cses­ség ol­da­lán. Ne hagyd ma­gá­ra a ta­lán egye­dül jót aka­ró em­bert; az...

2021. február 22. hétfő

2021.02.22 06:25
2021. február 22. hét­fő   „Amit tesz­tek, jó lé­lek­kel vé­gez­zé­tek úgy, mint az Úr­nak, és nem úgy, mint az em­be­rek­nek.” (Kolossé 3,23)   Egy kõ­mû­ves a ház­te­tõn a kéményt ja­ví­tot­ta. Ami­kor kész volt, azt mond­ta a se­géd­jé­nek: „Tartsd a ké­ményt,...

2021. február 21. vasárnap

2021.02.20 20:27
2021. február 21. vasárnap   „Ne mondd: Meg­fi­ze­tek a rosszért! Re­mény­kedj az Úr­ban, õ meg­se­gít té­ged.” (Példabeszédek 20,22)   El­ha­mar­ko­dot­tan mond­tad ki ezt a mon­da­tot. Szin­te kö­te­lez, ha ki­mond­tad, pe­dig már bá­nod. Ne végy elég­té­telt...

2021. február 20. szombat

2021.02.19 20:21
2021. február 20. szombat   Pál ír­ja: „Nem mint­ha már el­ér­tem vol­na mind­ezt, vagy már cél­nál vol­nék, de igyek­szem, hogy meg is ra­gad­jam, mert en­gem is meg­ra­ga­dott a Krisz­tus Jé­zus.” (Filippi 3,12)   Pál apos­tol és más nagy ke­resz­tény em­be­rek...

2021. február 19. péntek

2021.02.19 02:20
2021. február 19. péntek   „Ha azt mond­juk, hogy nin­csen bû­nünk, ön­ma­gun­kat csal­juk meg, és nincs meg ben­nünk az igaz­ság.” (1.János 1,8)   Nem csak a ke­resz­tény élet rák­fe­né­je az a gon­do­lat, ha azt mond­juk, hogy bûn­te­le­nek, tö­ké­le­te­sek...

2021. február 18. csütörtök

2021.02.17 22:08
2021. február 18. csütörtök   „Az úr ezt mond­ta a szol­gá­já­nak: Menj el az utak­ra és a ke­rí­té­sek­hez, és kény­sze­ríts be­jön­ni min­den­kit, hogy meg­tel­jék a há­zam.” (Lukács 14,23)   A jó ige­hir­de­tés­re szí­ve­sen men­nek a hí­ve­k. Az ige sze­rint...
Tételek: 1 - 10 ból 2657
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>